Sanayi İşbirliği Projeleri 36

16 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30511

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 36

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ve ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Açık ihale usulü: Bütün adayların teklif verebildiği usulü,

b) Aday: İhale dokümanını alan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan faaliyetleri,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Bakanlık üst yöneticisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Cumhurbaşkanınca belirlenen Bakanlık en üst yöneticisini,

e) Belirli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından belirlenen adayların veya ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde davet edilen adayların teklif verebildiği usulü,

f) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı bulunmayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

g) Fiyat farkı: İdare tarafından belirlenen veya 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve formül doğrultusunda tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalışı,

ğ) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen idareleri,

h) İhale dokümanı: İhale kapsamında hazırlanan teknik, idari, mali, hukuki ve sanayi ve teknoloji katılımı hususlarını içeren doküman ve eklerini,

ı) İhale işlem dosyası: İhalesi yapılacak her proje için düzenlenen ve SİP kararı, ihale dokümanı, ihale ilanı, zeyilname gibi ihale süreci ile ilgili tüm dokümanların muhafaza edildiği dosyayı,

i) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İstekli: İhaleye teklif veren adayları,

k) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi ve teknoloji katılımı tutarının Bakanlık tarafından tespitini,

l) Kriter ağacı: Teklif değerlendirme çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren ve örneği Ek-l’de yer alan çizelgeleri,

m) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

n) Maliyet etkinlik formülü: Ek-2’de yer alan formülü,

o) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin sanayi ve teknoloji katılımı olarak kabul edilebilmesi ve kredilendirilebilmesi için bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan alınması gereken onayı,

ö) Program dönemi: Sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belirlenmiş zaman dilimlerini,

p) Sanayi işbirliği projesi (SİP): İdarenin, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden projeyi,

r) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) esasları: STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, STK sözleşmesi taslağı ve eklerini içeren dokümanı,

s) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) sözleşmesi: Yüklenici ile Bakanlık arasında imzalanan ve yüklenicinin sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

ş) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemler ile uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici şirket birliğinin sağlanması işlemini,

t) Tedarik sözleşmesi: Yüklenici ile idare arasında imzalanan ve teknik, idari, mali, hukuki hususları içeren sözleşmeyi,

u) Yan sanayi iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında yüklenici ve KOBİ’ler dışındaki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

ü) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin; seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim giderlerinin; yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin toplamını,

v) Yüklenici: İdare ile tedarik sözleşmesini, Bakanlık ile STK sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

Tamamı İçin Tıklayınız